Vastike- ja pakkotyöläisten ammattiliitto VAPAA

Laita nimesi alle puolesta ja vastaan.

Moderator: Flash Gordon Bleu

Post Reply
Message
Author
User avatar
oopperan ummetus
God of PIF
God of PIF
Posts: 39569
Joined: 12 Jan 2013, 02:48
Location: malmanĝejo

Vastike- ja pakkotyöläisten ammattiliitto VAPAA

#1 Post by oopperan ummetus » 17 Apr 2014, 09:44

Image
Vastike- ja pakkotyöläiset ovat järjestäytymässä omaksi ammattiliitoksi vastalauseena hallituksen suunnitelmille tiukentaa sosiaali- ja työttömyysturvaehtoja.

Hallitus on aikeissa rajoittaa työttymyysturvaa ja ihmisten vapautta tehdä haluamiaan töitä. Suunnitteilla on viranomaiskäytäntöjen tiukentaminen siten, että työttömän on kolmen kuukauden ammattisuojan päättymisen jälkeen otettava vastaan mitä hyvänsä työtä puolentoista tunnin työmatkan säteellä asuinpaikastaan. Nuorten ammattisuoja ollaan peruuttamassa kokonaan. Työstä kieltäytyminen johtaa työttömyysturvan määräaikaiseen katkaisemiseen. Vastaavasti ansiosidonnaisen työttömyyskorvauksen korvausaikaa ollaan lyhentämässä sekä lisäämässä velvoitteita osallistua työllistämistoimiin, kursseille ja työvoimakoulutukseen.

Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö on perustanut työryhmän, jonka tehtävänä on muuttaa kaikki sosiaali- ja työttömyysturva vastikkeelliseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että työtön on velvoitettu suorittamaan erinäisiä töitä tai askareita säilyttääkseen oikeutensa täyteen sosiaali- tai työttömyyskorvaukseen.

Tuhannet ihmiset puurtavat jo nyt puoli-ilmaiseksi erilaisissa työllistämistöissä ja -projekteissa, työtoiminnassa, avotyössä tai kuntout- tavassa työssä. Monet heistä ovat valmiiksi heikossa yhteiskunnallisessa asemassa olevia ihmisiä: vaikeasti työllistyviä, pätkätyöläisiä, opiskelijoita, maahanmuuttajia, sairaita, kehitysvammaisia, vankeja tai muuten järjestelmän syrjimiä. Uhkauksilla, sanktioilla, velvotteilla ja suorilla pakkokeinoilla ollaan synnyttämässä entistä laajemmat halpatyömarkkinat. Vastike- tai pakkotyössä olevilla on olemattomat työoikeudet, riittämätön palkka sekä ennen kaikkea entistäkin huonommat mahdollisuudet päättää siitä mitä elämässään tekevät ja kenen etuja heidän työnsä palvelee.

Koska työ on rangaistuksen tai köyhyyden pelossa käytännössä pakko hyväksyä, ja kuka hyvänsä voidaan asettaa mihin työpaikkaan tai -tehtävään tahansa, muodostavat tällaisia vastike- ja pakkotöitä tekevät oman työntekijäluokkansa. Tältä pohjalta on päätetty perustaa Vastike- ja pakkotyöläisen ammattiliitto VAPAA, jonka tehtävänä on huolehtia vastike- ja pakkotyöläisten eduista sekä ajaa ja puolustaa heidän oikeuksiaan.

Vastike- ja pakkotyö on mahdollista hyväksyä vain tilanteessa, jossa tällaiseen työhön joutuneella on täysivaltainen ja loukkaamaton oikeus osallistua päätöksentekoon työpaikalla. Jos emme saa itse päättää mitä teemme, missä, miksi ja kenen rikastuttamiseksi, vaan virkamiehet sanelevat tämän puolestamme, täytyy meillä silloin olla oikeus vaikuttaa niihin olosuhteisiin, joihin meidät on rangaistusten uhalla pakotettu, sekä siihen mitä pakkotyöllämme tuotetaan.

MIKÄ VAPAA?


VAPAA on vastike- ja pakkotyöläisten oikeuksia valvova ammattiliitto. Liiton toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja yhdenvertaisuuteen. VAPAA:lla ei ole johtajia tai johtokuntaa, vaan kaikki toimintaan liittyvät päätökset tehdään yhdessä jäsenten kesken.

VAPAA toimii monella tasolla. Jäsenet voivat tarpeen mukaan kerääntyä yhteen laajaan yhteisrintamaan tai järjestäytyä keskenään toisistaan riippumattomiksi ryhmiksi, jotka toteuttavat itsenäisesti vastike- ja pakkotyöläisten edunvalvontaa, tiedotusta, solidaarisuustoimintaa tai työtaisteluita. Ammattiliitto on tässä yhteydessä nimike vastike- ja pakkotyöläisten edunvalvonnan taktiikalle, joka yhdistää yhdenmukaisuuden ja vapauden arvoja jakavia ihmisiä yhteen sekä synnyttää erilaisia yhteistoiminnan, keskinäisen avunannon ja solidaarisuuden verkostoja. Varsinaisia muodollisia ehto- ja toiminnalle ei ole, vaan uskomme vapaaehtoisuuden, monimuotoisuuden ja muuntautumiskyvyn olevan paras tapa ajaa erilaisissa tilanteissa olevien jäsenten asiaa. Yhdistävät periaatteet on koottu VAPAA:n yleisjulistukseen.

VAPAA ei ole tavallinen ammattiliitto. Järjestäytymisen tarkoitus ei ole se, että viranomaiset ja työnteettäjät saavat VAPAA:sta mieleisensä neuvottelukumppanin pakkotyö- markkinaneuvotteluihin, vaan vaadimme jokaisen ihmisen loukkaamattomien syntymäoikeuksien täyttä toteutumista niin työpaikoilla kuin yhteiskunnassa: yhdistymisvapautta, tasavertaisuutta ja poliittisia vapauksia.

VASTIKE- JA PAKKOTYÖ

Vastiketyö tarkoittaa täyttä työttömyys- tai sosiaaliturvaa vastaan tehtäviä töitä tai muita aktiviteetteja. Pakkotyöllä tarkoitetaan suoran tai epäsuoran pakon tai painostamisen johdosta tehtävää työtä. Pakko voi olla fyysisen, henkisen tai taloudellisen sanktion tai haitan uhka, virkamieskäsky, sosiaaliseen asemaan liittyvä velvoite tai jokin muu toimenpide, jonka koetaan loukkaavan vapautta valita työpaikka, työtehtävät tai muut työhön rinnastettavat aktiviteetit.

Vastike- tai pakkotyötä voivat olla työttömien työllistämistoimet, vankien osallistumisvelvollisuus, opiskelijoiden loma-aikaan kohdistetut työharjoittelut, kuntouttava työtoiminta ja avotyö, ja kaikki muu ei-vapaaehtoisuuteen perustuva työ tai toiminta, jonka yllykkeenä on viranomaisten tai muiden auktoriteettien pakotus tai painostus.

Siinä missä työttömyys ja soveliaan työpaikan etsiminen tai kehittäminen on perusoikeus, on sitä myös oikeus toimeentuloon — erityisesti yhteiskunnassa jossa toimeentulon jakautuminen perustuu rakenteelliseen epätasavertaisuuteen.

VAPAA:N YLEISJULISTUS


VAPAA:n yleisjulistus on vastike- ja pakkotyöläisten oikeuksien ja yhteistyöehtojen julistus. Koska vastike- tai pakkotyö on ei-vapaaehtoista, emme puhu varsinaisista työehdoista, vaan ehdoista, joilla suostumme yhteistyöhön vastike- tai pakkotyötilanteessa. Yleisjulistus on tällä hetkellä työvaiheessa ja se on tarkoitettu julkaistavaksi VAPAA:n ensimmäisessä yleiskokouksessa. Luonnos on luettavissa ja kommentoitavissa verkossa osoitteessa http://vapaa.noblogs.org/yleisjulistus/.

Pääpiirteittäin yleisjulistuksella vaaditaan vastike- ja pakkotyötä tekevän loukkaamatonta yhdenvertaista oikeutta osallistua työpaikalla kaikkiin päätöstilanteisiin, jotka suoraan tai epäsuorasti koskevat hänen työtään, työn tuloksiaan, näistä saatuja voittoja tai tuotantoa ja liikesuhteita, joiden osana vastike- tai pakkotyötä teetetään. Esimerkiksi, jos työtä teetättävä yhtiö aiheuttaa ympäristöongelmia; käyttää alihankkijoina huonoissa oloissa työskentelevää halpatyövoimaa; yhtiössä on epäreilua tuloksenjakoa; yhtiö teetättää työntekijöillään epäeettisiä tai vastenmielisiä töitä tai sen toiminta on muuten epäreilua, on VAPAA:n jäsenellä täysivaltainen mahdollisuus puuttua asioihin niin pitkään kuin hän on työpaikalla. Jos päätösoikeutta estetään tai rajoitetaan, on VAPAA:n jäsenellä oikeus lakkoon.

Yhdenvartaisuus voi toteutua vain sellaisessa päätöksenteossa, jossa kaikilla asianomaisilla on yhtäläinen valta. Niinpä VAPAA:n julistuksessa viitataan toistuvasti päätöksenteon yksimielisyyteen. Oikeudenmukaisissa päätöksentekotilanteissa lähtökohtana on kaikkien päätöksentekoon osallistuvien yksimielisyys, eli konsensus.

Edellisten lisäksi yhteistyöehdot sisältävät yleisiä työnjohtoa, työaikaa, lomia ja vapaa-aikaa, työturvallisuutta ja työrauhaa koskevia ehtoja.

JÄSENEKSI

VAPAA:n jäseneksi voi liittyä kuka hyvänsä työtön, vanki, vastike- tai pakkotyössä jo oleva, tai henkilö, jolla on uhka joutua vastiketyöhön, pakkotyöhön tai muuhun työtoimintaan painostuksen takia tai muuten ilman omaa tahtoaan.

Jäsenyyden ehtona on VAPAA:n yleisjulistuksen periaatteiden hyväksyminen. Jäsenyys astuu voimaan sillä hetkellä kun henkilö ilmoittaa tavalla tai toisella todistettavasti hyväksyvänsä yleisjulistuksen sisällön ja olevansa VAPAA:n jäsen. Jäsen voi halutessaan ilmoittautua VAPAA:n jäsentietokantaan lähettämällä nimensä ja sähköpostiosoitteensa osoitteeseen [email protected]. Ilmoittaminen ei kuitenkaan ole välttämätöntä jäsenyyden kannalta.

Jäsenyys antaa täysivaltaisen ja tasavertaisen oikeuden osallistua VAPAA:n kokouksiin ja päätöksentekoon. Kokouksista ilmoitetaan VAPAA:n jäsentietokannassa oleville henkilöille henkilökohtaisesti sekä VAPAA:n verkkosivuilla tai muulla edellisessä kokouksessa sovitulla tavalla. Koska VAPAA ei ylläpidä jäsenluetteloa kaikista jäsenistään, on jäsen itse velvollinen seuraamaan VAPAA:n ilmoittelua kokouksista.

Orjuudesta on vain yksi tie ulos — tie herruutta vastaan.

http://vapaa.noblogs.org/
ImageImage
Marx propagoi fiksuuttaan lukemalla kirjoja ja kirjoittamalla niitä. Bakunin taas tuhosi aivosolujaan alkoholilla. Jäljellejääneet aivosolut saivat tilaa kasvaa ja kehittyä, ja lopulta Bakuninin pääkopassa oli vain yksi helvetin iso ja fiksu aivosolu. Bakunin oli siis fiksumpi kuin Marx. 

User avatar
horus
-=King Of PIF=-
-=King Of PIF=-
Posts: 17706
Joined: 20 Dec 2008, 12:17
Location: Nääs nääs

Re: Vastike- ja pakkotyöläisten ammattiliitto VAPAA

#2 Post by horus » 17 Apr 2014, 20:04

:salut:
Sd.Kfz. 302 wrote:Världen är vittu paikka idag. :|
Trollface-mies wrote:poliitikon piittaamattomuus ajoi miehen epätoivosiin tekoihin.

User avatar
raaka mestitsi ¹
Chosen Undead
Posts: 131592
Joined: 23 Apr 2004, 17:04
Location: Blighttownin pohjalla

Re: Vastike- ja pakkotyöläisten ammattiliitto VAPAA

#3 Post by raaka mestitsi ¹ » 20 Apr 2014, 13:34

hyvä!
Naturally, the machines were destroyed.
Image
http://ctw.fi/ Cast to Wolves crust | Leivotut sämpylät -laskuri (laskeminen aloitettu 1.1.2020): 160

User avatar
Cactiin se semmonen siesta muumi
Masentaja
Posts: 43265
Joined: 21 Feb 2006, 01:35
Location: Södermalm/Tunnelbana

Re: Vastike- ja pakkotyöläisten ammattiliitto VAPAA

#4 Post by Cactiin se semmonen siesta muumi » 20 Apr 2014, 13:50

Colocolo wrote:hyvä!
VVY ry

User avatar
Heikki Sinsemilla (fixed)
1k
Posts: 1641
Joined: 03 Mar 2013, 19:53
Location: Green submarine

Re: Vastike- ja pakkotyöläisten ammattiliitto VAPAA

#5 Post by Heikki Sinsemilla (fixed) » 22 Jun 2014, 01:51

Tulen olemaan erittäin aktiivinen ja myös radikaali jäsen tässä kunhan Risikon malli astuu voimaan.
Cos' I don't think that we can survive - at all.

User avatar
oopperan ummetus
God of PIF
God of PIF
Posts: 39569
Joined: 12 Jan 2013, 02:48
Location: malmanĝejo

Re: Vastike- ja pakkotyöläisten ammattiliitto VAPAA

#6 Post by oopperan ummetus » 22 Jun 2014, 03:35

Viikon päästä Tampereella olis tämän perustamiskokous

Image
ImageImage
Marx propagoi fiksuuttaan lukemalla kirjoja ja kirjoittamalla niitä. Bakunin taas tuhosi aivosolujaan alkoholilla. Jäljellejääneet aivosolut saivat tilaa kasvaa ja kehittyä, ja lopulta Bakuninin pääkopassa oli vain yksi helvetin iso ja fiksu aivosolu. Bakunin oli siis fiksumpi kuin Marx. 

Post Reply